submit


सपना के तपाईं चाहनुहुन्छ सपना, जान जहाँ तपाईं जान चाहनुहुन्छ, के तपाईं हुन चाहनुहुन्छ. किनभने तपाईं मात्र एक जीवन र एक मौका छ के गर्न सबै छ ।

About